muchailo kot

Михайло КОТ – голова Міжнародного Центру
впровадження програм ЮНЕСКО

МИ ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ!

На нашому інформаційному ресурсі довідаєтеся про діяльність Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО. Про керівний склад, основні напрямки роботи, проекти і програми, актуальні новини, коментарі, а також про цікаві ініціативи та нові проекти наших партнерів.

Міжнародний Центр впровадження програм ЮНЕСКО є вільним у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, прозорості, відкритості та публічності.

Ми завжди у пошуку нових ініціатив та проектів, які готові підтримувати і втілювати їх життя разом із вами.

Нашою головною метою і напрямками діяльності є сприяння ЮНЕСКО у зміцненні миру та безпеки, всебічна підтримка культурних та освітніх програм, громадських формувань, друкованих та електронних засобів масової інформації, духовних надбань, навколишнього середовища, архітектурних споруд, етнографії, живопису, народних ремесел, літератури, мистецтва, науки, кінематографії, авторських винаходів забезпечення поваги та справедливості, законності, прав і свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй, захист спільних інтересів членів Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО.

Пріоритетні напрямки діяльності:

  • вивчення демократичних тенденцій у розвинутих країнах світу, ділового етикету, основ міжнародних відносин, встановлення та розвиток міжнародних зв'язків та розширення контактів;
  • участь у дослідженні екологічних глобальних та локальних катастроф, стану забруднення навколишнього середовища, пошук шляхів поліпшення екологічної ситуації на всіх рівнях у тому числі й міжнародному;
  • участь у вихованні дітей та юнацтва в дусі миру і демократії, реалізації національної молодіжної політики, підтримці молодіжних організацій та об'єднань, асоціацій і товариств задля збереження миру.

Впевнений у тому, що тісна співпраця із різними міжнародними інституціями влади і громадськими формуваннями – наш успіх.

Метою діяльності Центру є:

  • сприяння діяльності ЮНЕСКО у зміцненні миру та безпеки, розповсюдженні культури та освіти серед народів в інтересах забезпечення поваги до справедливості, законності, прав і свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, та захисту інтересів своїх членів.

Основними завданнями центру є:

– популяризація і утвердження ідеалів і принципів, проголошених ЮНЕСКО, пропаганда мети його діяльності, сприяння дослідженню різних аспектів світових проблем і шляхів їх вирішення;

– участь у розширенні співпраці народів у галузі освіти, науки, культури та екології в інтересах забезпечення загальної поваги, справедливості і законності, захисту основних прав і свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй для всіх народів без погляду на расу, статі, мови та релігії;

– участь у парламентських слуханнях, відкритих засіданнях Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, галузевих Міністерств України та інших заходах з питань, які відповідають програмним засадам Організації, а також одержання в порядку, визначеним законодавством, публічної інформації, що знаходиться у володінні об’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

– участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

– сприяння здійсненню політико-правової обізнаності громадян, проведення в рамках своїх повноважень діяльності щодо забезпечення законності і прав людини, прав народів згідно з Декларацією прав людини, Декларації прав дитини, Декларацією принципів толерантності, інших норм міжнародного права;

– сприяння реалізації програм ЮНЕСКО щодо забезпечення зміцнення миру, демократії, захисту основних прав і свобод людини, толерантності і взаєморозуміння між народами на шляху до співпраці та взаємозбагачення культур;

– взаємодія в межах своїх повноважень з Всесвітньою Федерацією асоціацій і клубів ЮНЕСКО (ВФАКЮ), Міжнародною радою з охорони пам’яток та історичних місць (ІКОМОС), іншими органами і організаціями ЮНЕСКО;

– вивчення демократичних традицій у розвинутих країнах світу, ділового етикету, основ міжнародних відносин, сприяння зближенню і взаєморозумінню народів, встановленню і розвитку міжнародних зв’язків і контактів;

– участь у зберіганні, захисті, використанні і належній презентації пам’яток історії, архітектури, мистецтва, науки, культури чи етнології, відтворенні історико-архітектурного середовища населених пунктів України, підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо їх включення до міжнародного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

– участь у дослідженні екологічних глобальних і локальних катастроф, стану забруднення навколишнього природного середовища, пошук шляхів поліпшення екологічної ситуації на місцевому та національному рівнях, участь у вирішенні проблем існування народів без насильства та екологічних криз;

– сприяння вивченню і розповсюдженню історії, культури, національних звичаїв народів світу;

– сприяння культурному відродженню, збереженню і відновленню духовного генофонду українського народу, пропаганда української мови, історії рідного краю, національного фольклору, культури і традицій, в тому числі і за кордоном, сприяння зміцненню міжнародних зв’язків України, зростанню її авторитету у світі;

– участь у вихованні дітей і молоді в дусі миру і демократії, реалізації національної молодіжної політики, підтримки молодіжних організацій для об’єднання миротворчих, збереження миру на землі.

Activity goal of the Center is:

to promote UNESCO’s efforts to promote peace and security, promote culture and education among peoples in the interests of respect for justice, the rule of law, human rights and freedoms as enshrined in the Charter of the United Nations and the interests of its members.

The main tasks of the Center are:

- popularization and affirmation of the ideals and principles proclaimed by UNESCO, promotion of the purpose of its activity, assistance in research of various aspects of world problems and ways of their solution;

- participation in enhancing cooperation between peoples in the fields of education, science, culture and ecology in the interests of universal respect, justice and the rule of law, protection of fundamental human rights and freedoms proclaimed in the Charter of the United Nations for all peoples regardless of race, sex, languages ​​and religions;

- participation in parliamentary hearings, open meetings of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, line ministries of Ukraine and other events on issues that meet the program principles of the Organization, as well as receiving public information in the manner prescribed by law authorities, other managers of public information;

- participation in the development of draft regulations issued by public authorities, local governments, their officials and officials with proposals (comments), statements (petitions), complaints;

- promoting political and legal awareness of citizens, carrying out activities within its powers to ensure the rule of law and human rights, the rights of peoples in accordance with the Declaration of Human Rights, the Declaration of the Rights of the Child, the Declaration of Tolerance and other international law;

- promoting the implementation of UNESCO programs to ensure the strengthening of peace, democracy, protection of fundamental human rights and freedoms, tolerance and mutual understanding between peoples on the path to cooperation and mutual enrichment of cultures;

- interaction within the limits of its powers with the World Federation of Associations and Clubs of UNESCO (WFACU), the International Council for the Protection of Monuments and Historic Sites (ICPMHS), other bodies and organizations of UNESCO;

- study of democratic traditions in the developed countries of the world, business etiquette, basics of international relations, promotion of rapprochement and mutual understanding of peoples, establishment and development of international relations and contacts;

- participation in the preservation, protection, use and proper presentation of monuments of history, architecture, art, science, culture or ethnology, reproduction of the historical and architectural environment of settlements of Ukraine, preparation and submission of proposals for their inclusion in the international world heritage list UNESCO;

- participation in the study of environmental global and local disasters, the state of environmental pollution, finding ways to improve the environmental situation at the local and national levels, participation in solving the problems of the existence of peoples without violence and environmental crises;

- promoting the study and dissemination of history, culture, national customs of the peoples of the world;- promoting the cultural revival, preservation and restoration of the spiritual gene pool of the Ukrainian people, promotion of the Ukrainian language, history of the native land, national folklore, culture and traditions, including abroad, strengthening Ukraine's international relations, growing its authority in the world;

- participation in the education of children and youth in the spirit of peace and democracy, the implementation of national youth policy, the support of youth organizations to unite peacekeepers, the preservation of peace on earth.

 

ЧИКАГО
КИЇВ
БАКУ
АЛМАТИ

Новини МЦВП ЮНЕСКО

makiw teatraaa

Зелена ініціатива у Макові-Підхалянському Zielona inicjatywa w Makowie Podgalańskim

29 червня 2023

За ініціативи та сприяння координатора проєкту Юзефа Сікорського у гірському місті...

fest 2023

Положення про Міжнародний Фестиваль юних талантів

12 червня 2023

Міжнародний фестиваль юних талантів "Рекітське сузір'я" набув постійне членство у Міжнародному...

kolping adr odun

На зйомках відеофільму

06 червня 2023

За участю працівників та активістів  фундації Кольпінга в Кракові cтворюється новий відеофільм.

...